More

  Responsorial Psalm for 1st Sunday of Advent 29th November 2020 – Audio Video wocamusic.com

  Listen, Watch and Download Responsorial Psalm for 1st Sunday of Advent 29th November 2020 Performed by Obiblo Music Crew.

   

  RESPONSORIAL PSALM Psalm 30 80:2ac and 3b.15-16a. 18-19 (R.4)
  R/. O God. bring us back; let your face shine on us, and we shall be saved.
  R/. Ka komo da mu, ya Allah! Ka nuna mana Raunarka, za mu kuwa cetu!

  1

  O shepherd of Israel, hear us,
  Ka Kasa kunne gare mu ya makiyayin Israila.

  enthroned on the cherubim, shine forth.
  Da kake zaune a kan Kursiyin ka a bisa Kerobobi

  Rouse up your might and come to save us.
  Ka nuna mana Ikonka ka zo ka cece mu.
  R/.

  2

  God of hosts, turn again, we implore;
  Ka juyo wurin mu. Ya Allah Mai Rundunna.

  look down from heaven and see.
  Da ga sama ka dube mu.

  Visit this vine and protect it,
  Ka zo ka cece kurungar innabin nan.

  The vine your right hand has planted.
  Wanda kai da kanka ka dasa.
  R/.

  3

  May your hand be on the man at your right hand,
  Ka kiyaye jamarka Wanda ka zaba ka kebe ta..

  the son of man you have confirmed as your own.
  Al umman wanda kasa ta yi Girma ta yi karfi soda

  And we shall never forsake you again;
  Baza mu kara rabu wa da kai ba.

  Give us life that we may call upon your name.
  Ka rayarda da mu. Mu kuwa za mu yabe ka..
  R/.

   

  Obiblo MusicResponsorial Psalm for the 1st Sunday of Advent

   

  WATCH VIDEO

   

  DOWNLOAD VIDEO

   

  Latest Updates

  Related articles

  1 Comment

  Leave a reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here